หัวหน้ากลุ่มงาน

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

เวลาประเทศไทย

ผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 4 guests online

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

- ขอข้อมูลสถิติการซื้อและสถิติการใช้วัสดุวิทย์ ประจำปีงบประมาณ 2555-2558

- วิทยุข่าวที่ 989 ลงวันที่ 14 พ.ย. 57 แจ้งขอเชิญประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนา รพ.สต.

- ตัวอย่างการเขียน โครงการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (อำเภอประโคนชัย)

- ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงิน คตค. งวดที่ 2 จังหวัดบุรีรัมย์

- แผนการออกคัดกรองต้อกระจกรายอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์

- ตรวจสอบข้อมูล นสค. เพื่อจัดสรรงบ คตค. งวดที่ 2 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตามเอกสารที่แนบ ให้ส่งกลับมาที่่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

- [11/06/2561]  ตรวจสอบข้อมูลนำเข้า อสม.ในเว็บกรมบัญชีกลาง

- [23/05/2561]  Templateรหัสผู้ใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

- [26/04/2561]  รายชื่อ อสม. ที่เปิดบัญชี ธนาคาร E-Payment ปี 2561

- [06/01/2561] เอกสารประกอบการประชุมสุขศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

- [06/01/2561] เอกสารประกอบการประชุมสุขศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2561

- [04/01/2561] คู่มือแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2561

- [22/12/2560] แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์/หูคอจมูก/Sepsis/Trauma

- [22/11/2560]ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

- [14/11/2560] มาตรฐานสุขศึกษา และแบบประเมินตนเอง (ฉบับปรับปรุง)

- [17/03/2559] แบบรายงานประเมิน DHS PCA ปีงบประมาณ 2559

- [16/03/2559] แบบเก็บข้อมูลสำคัญด้านการพยาบาล 87 ข้อมูล + คำนิยาม

- [09/03/2559] แบบสอบถามเก็บข้อมูลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินและการคลัง

- [04/03/2559] เอกสารประกอบการประชุมข้อมูลสำคัญการพยาบาล ณ ห้องประชุม 4 สสจ.บุรีรัมย์

- [29/02/2559] เอกสารประกอบการประชุมตำบลจัดการบูรณาการ + DHS-PCA ปี 2559

- [15/02/2559] แบบประเมินตนเองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปี 2559

- [15/02/2559] เอกสารประกอบการประชุมต้อหินและอุบัติเหตุทางตา 29 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ รพ.บุรีรัมย์ ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2

- [02/02/2559] แนวทางการดำเนินงานและแบบประเมินตนเอง HPHNQC ปี 2559

- [21/01/2559] แบบเก็บข้อมูลการพยาบาลชุมชน (ความพึงพอใจ+คุณภาพชีวิต)

- [21/01/2559] เอกสารแบบเก็บข้อมูลการพยาบาล สำนักการพยาบาล ปีงบประมาณ 2559

- [20/01/2559] แบบรายงานการเขียน Profile HPHNQC

- [09/12/2558] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้ประสานงานคุณภาพ วันที่ 8-9 ธ.ค. 58 (Final)

- [08/12/2558] เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้ประสานงานคุณภาพ วันที่ 8-9 ธ.ค. ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2 ไฟล์ที่3 ไฟล์4 ไฟล์ที่5

- [25/09/2558] เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 16-18 ก.ย. 2558 ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่

- [09/09/2558] เอกสารประชุมวิชาการรังสีวินิจฉัยและออร์โธปิดิกส์ 9 ก.ย. 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ รพ.บุรีรัมย์

- [04/09/2558] ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมทีมหมอครอบครัว (FCT)

- [04/09/2558] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาล"

- [02/04/2558] แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ปีงบ 2558

- [20/03/2558] รายชื่อคณะกรรมการสำรวจ DHS PCA ระดับเขต ปี 2558

- [05/03/2558] แบบกรอกข้อมูลราคาต้นทุน (Matrial cost) ปีงบประมาณ 2557

- [17/02/2558] แบบรายงานผลดำเนินงานระบบสุขภาพ(DHS) ปีงบประมาณ 2558

- [19/01/2558] แบบรายงานเพื่อการบริหารจัดการเลือด จ.บุรีรัมย์ ปีงบ 58 Download >> 1.File เลือดเข้า 2.File จ่ายเลือด 3.Fileอธิบาย

- [13/01/2558] ข้อมูลคัดกรอง Blinding cataract สัปดาห์ของขวัญปีใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์

- [05/01/2558] แนวทางการพัฒนาเพื่อธำรงบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA

- [26/12/2557] คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประเด็นหลักการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ ปีงบ 58

- [18/12/2557] เอกสารประกอบการประชุมคุณภาพการพยาบาล วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557

- [17/12/2557] รายละเอียดเพิ่มเติม ประชุม "ทีมหมอครอบครัว" ทั่วไทย คนไทยแข็งแรง

- [02/12/2557] หนังสือคู่มือ เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย ปี 2558

- [11/11/2557] สไลด์นำเสนอ ทีมหมอประจำครอบครัว ดูแลทั่วทุกกลุ่มวัย - นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง

- [16/09/2557] เอกสารประกอบการประชุม การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) DHS Thailand

- [12/09/2557] สไลด์นำเสนอ การพัฒนาคุณภาพการเขียน Bast Practice

- [12/09/2557] สไลด์นำเสนอ BCM Buriram อสม.รวมพลังสร้างสมานฉันท์คืนความสุขให้แผ่นดิน

- [28/08/2557] สไลด์นำเสนอ ระเบียบการบริหารจัดการและเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์มิใช่ยา

- [21/08/2557] เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การดำเนินงาน DHS และ BCM วันที่ 20 ส.ค. 2557

- [18/08/2557] รายละเอียดการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้าน ROF

- [07/08/2557] หนังสือเชิญประชุม เรื่องการดูแลต่อเนื่องเครือข่าย Service Plan

- [07/08/2557] กำหนดการการจัดกิจกรรม อสม.รวมพลังสร้างสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน

- [24/07/2557] แนวทางการดำเนินการโครงงาน DHML เพิ่มเติมคลิก

- [24/07/2557] ไฟล์แบบประเมินศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ

- [20/07/2557] แบบฟอร์มพิมพ์บัตร อสม.