หัวหน้ากลุ่มงาน

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

เวลาประเทศไทย


บุคลากร
Thursday, 31 July 2014 00:00

จารินี คูณทวีพันธุ์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ปาริชาติ เดี่ยวพานิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เบญญา ลวกไธสง

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

พญ.ปิ่นมณี แซ่เตีย

นายแพทย์ เชี่ยวชาญ

ปรมฤดี มูลศาสตร์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ชนะชน แสนแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

ธีรพงษ์ รองแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข

บุญยัง ธรรมเกษร

เจ้าพนักงานธุรการ

พรมแก้ว กายรัมย์

พนักงานชมรม อสม.จังหวัดบุรีรัมย

อนุพงษ์ แก้วละมุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Last Updated on Thursday, 31 July 2014 09:25