ขอให้ท่านที่จะร้องเรียนกรุณาทำตามดังข้อต่อไปนี้

1.ท่านต้องกรอกข้อมูลและเรื่องที่จะร้องเรียนให้ครบถ้วน
2.ท่านต้องกรอกชื่อ-สกุล และ เบอร์โทรศัพท์ ที่เป็นความจริง โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับจากระบบ
3.หลักฐานเบื้องต้นที่ได้ยื่นประกอบคำร้อง เช่น ไฟล์ภาพฉลากผลิตภัณฑ์ที่ร้องเรียน, เอกสารแผ่นพับโฆษณา ให้แนบมาด้วย
4.ช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงต้องใส่ข้อมูลลงไป ถ้าไม่ใส่ข้อมูลระบบจะไม่ยอมให้ส่งเรื่องร้องเรียน

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
Tel:044-617-464 E-mail: buriram_fda@hotmail.com