เมนูฝ่ายงาน คบส.


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานของ 6 กรมของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   กรมอนามัย   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1.กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่อสำอาง วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ ยาเสพติด สารระเหย ให้ได้ใสตรฐานปลอดภัย

2.กำกับดูแล การดำเนินการคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนให้ได้มาตรฐาน

3.เฝ้าระวังและพัฒนา ผู้ประกอบโรคศิลปะทุกสาขาให้มีความรู้ตามมาตรฐานของกฎหมาย

4.ส่งเสริม สถานที่ปรุงประกอบ จำหน่ายอาหาร (ร้านอาหาร) ให้ได้มาตรฐานกรมอนามัย และมาตรฐานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

5.บังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ให้เป็นไปตาม

6.เฝ้าระวัง การโฆษณาผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพให้ถูกต้อง เป็นจริงไม่โอ้อวดหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

7.รับเรื่องร้องเรียนและข่าวสาร จากผู้บริโภคและแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม

8.พัฒนาผู้บริโภค ให้เลือกซื้อเลือกใช้บริการสุขภาพอย่างฉลาด

9.ประสานผู้บริโภคทุกภาคส่วน ให้รู้และรักษาสิทธิของผู้บริโภค

10.ดำเนินการให้คำปรึกษา และออกใบอนุญาตทุกประเภทแก่ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ

 

 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com