เมนูฝ่ายงาน คบส.


 


นางกนกพร  ชนะค้า
เภสัชกรชำนาญการ


นายวัชรพันธ์  แน่ประโคน
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

นายวรินทร์  จันละออ

เภสัชกรชำนาญการ

นางสุชีรา  วีระดนัยวงศ์

เภสัชกรชำนาญการ

นางวัชรินทร์  ยศราสูงเนิน

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางปิยพร  ผลประดับเพ็ชร์

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางประภารัตน์  พัชนี

พนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางจิตรีมา   ศิลากุล
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐวดี  ชัยสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวกัญญารัตน์ คุณหงษ์
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัคจิรา จำเริญสุข
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุณิสา  กอยรัมย์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน


นางสาวกรรณิการ์  รอดกลาง

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com