เมนูฝ่ายงาน คบส.


แบบฟอร์มเกี่ยวกับยาและร้านขายยา

แบบฟอร์มทบทวนราคากลางยาสำหรับหน่วยงานรัฐ

บันทึกตรวจการประเมิน GPP

 


 

ยาแผนปัจจุบัน

- คำขออนุญาต ขย1
- คำขออนุญาต ขย2
- คำขออนุญาต ขย3
- คำขออนุญาตขายส่ง
- ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
- ใบอนุญาตขายยา ขย.2 
- ใบอนุญาตขายยา ขย.3
- ใบอนุญาตขายส่ง
- บัญชีการซื้อยา
- บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ
- บัญชีการขายยาอันตราย
- บัญชีการขายยาตามใบสั่งแพทย์
- รายงานการขายยาที่อย.กำหนด 
- คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
- คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
- คำขอต่ออายุใบอนุญาต
- คำขอใบแทน ย้ายสถานที่
- คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาต
- แบบประเมินร้านขายยาแผนปัจจุบัน 
- แบบภาพถ่าย ร้านเปิดใหม่


ยาแผนโบราณ

- คำขออนุญาต ย.บ.1

- ใบอนุญาต ย.บ.2

- บัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา ย.บ.3

- บัญชีการผลิตยาและขายยาที่ผลิต ย.บ.4

- รายงานการผลิตวัตถุดิบที่เป็นตัวยาสำคัญ ย.บ.5

- รายงานการผลิตยา ประจำปี ย.บ.6

- รายการเรียกเก็บยาคืน ย.บ.7

- คำขออนุญาตผลิตยาตัวอย่าง/นำเข้า ย.บ.8

- บัญชีการนำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร ย.บ.9

- บัญชีการขายยาแผนโบราณที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ย.บ.10

- รายงานการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ย.บ.11

- คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ย.บ.12

- คำขอต่ออายุใบอนุญาต ย.บ.13

- คำขอบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ ย.บ.14

- คำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยา ย.บ.15

- คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ย.บ.16


สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

แจ้งเลิกร้านขายยา
หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
บันทึกการตรวจสถานที่ขออนุญาตขายยาเปิดใหม่ /ย้ายสถานที่
บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา ***(ตรวจต่ออายุ)
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตยาเสพติด
บันทึกคำให้การต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่

 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com