เมนูฝ่ายงาน คบส.


 

[25/12/2560] ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรม

[25/10/2560] แบบฟอร์มตรวจสถานประกอบการประจำปี 2560

[30/08/2560] สัญญาซื้อขาย Nss irrigate

[19/06/2560] จัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา ตุลา 59 ถึง พค 60

[08/06/2560] สรุปคำถามเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค

[01/04/1560] เอกสารประกอบการอบรมแพทย์แผนปัจจุบัน

และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเรื่องการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

[07/04/2560] สัญญาซื้อขายเวชภัณฑ์ยา D5S2

[14/03/2560] สัญญาซื้อขายเวชภัณฑ์ยา d5s d5w 100 ml

[08/03/2560] รายชื่อสถานประกอบการคลินิคที่ผ่านการต่อใบอนุญาต 2560

[20/01/2560] แบบรายงานมูลค่าซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

[11/01/2560] สัญญาจะซื้อจะขาย NSS 1000 ml

 

-----2559 ---

[08/04/2559] เอกสารประชุม EGP

[08/04/2559] หนังสือมอบอำนาจการจัดซื้อยาร่วมระดับเขตตรวจราชการฯ

[17/02/2559] แบบตรวจนมโรงเรียน 2559

[15/12/2558] เอกสารสัญญาซื้อยาร่วมเขต

---2558 --

[14/09/2558] สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ ยา Phenytoin

[01/09/2558] ประกาศผลวิเคราะห์อาหารซ้ำ ครั้งที่ 3/2558

[19/08/2558] ประกาศผลวิเคราะห์น้ำปลา 2558

[19/08/2558] ประกาศผลวิเคราะห์ซ้ำ ครั้งที่ 2

[06/08/2558] หนังสือเชิญประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

[16/07/2558] หนังสือเชิญประชุมชี้แจง พรบ.สถานพยาบาล ฉบับใหม่

[14/07/2558] คู่มือประชาชน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.บุรีรัมย์

[01/07/2558]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 2558

[22/06/2558] ประกาศผลวิเคาระห์อาหารซ้ำ

[05/06/2558] ผลวิเคราะห์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2558 ฉบับที่ 2

[05/06/2558] ผลวิเคราะห์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท 2558

[19/05/2558] สื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ ยาสูบฉบับใหม่

[31/03/2558] หนังสือเชิญประชุม DTAM Forum

[31/03/2558] ประกาศผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสดประจำปี 1/2558

[20/03/2558] แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ

[05/02/2558] รวม Template คบส.ปีงบ 2558 รอบที่ 1


[11/11/2557] ใบเบิกยาสมุนไพรปี 58
[29/10/2557] แจ้งอำเภอขอให้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
[24/10/2557] สัญญาประกวดราคาซื้อน้ำเกลือประจำปีงบ -2558
[16/10/2557] สืบราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา)ร่วมจังหวัดบุรีรัมย์ 1/2558
[28/08/2557] ประกาศผลการตรวจวิเคราะห์เส้นก๋วยเตี๋ยวประจำปี 2557
[20/08/2557]
Power Point นำเสนอสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์
[20/08/2557] ข้อบังคับสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2551
[25/07/2557]
ประกาศผลวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำแข็งและน้ำปลา 2557
[01/07/2557] ประกาศผลวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำบริโภค 2557
[20/06/2557] ประกาศผลตรวจวิเคราะห์อาหารสดประจำปี 2557
[13/06/2557]
แบบประเมินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ ๒/๒๕๕๗
[06/06/2557]
แนวทางการดำเนินคดี พรบ.เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์

 

[03/06/2557] เกณฑ์การประกวดBuriram FDA Amazing #2
[02/06/2557] ขอความร่วมมือส่งข้อมูลสิ้นค้าที่ไม่ปลอดภัยที่พบในองค์กร
[27/05/2557] แบบตอบรับผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานเด่นฯปี 2557
[22/05/2557] แผ่นประชาสัมพันธ์งานมหกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 2/2557
[22/05/2557] เกณฑ์การตัดสินอาหารกลุ่ม Primary GMP
[22/05/2557]
เกณฑ์การประกวดและใบสมัครประกวด คบส.ขอโชว์-2557
[22/05/2557]
ร่างประกาศการกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ในสถานที่ขายยา ขย.1
[16/05/2557]
สรุปการประชุมผู้ประสานงานด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค เขต 9
[07/05/2557]
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาแพทย์แผนไทย

[25/04/2557] แบบฟอร์มทบทวนราคากลางยาสำหรับหน่วยงานรัฐ

[19/02/2557] ประกาศผลการตรวจวิเคราะห์น้ำตู้หยอดเหรียญ

[18/02/2557] แบบฟอร์มเบิกจ่ายยา 50 อับดับ
[18/02/2557] กำหนดการ คบส.สัญจร 2557
[28/01/2557] ประกาศผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสดประจำปี 2556
[07/01/2557] KPI Template ตัวชี้วัดการทำงานด้านงานคุ้มครองฯ 1/2557
[06/01/2557] เฝ้าระวังยาสัตว์ที่ผิดมาตรฐานหรือยาปลอม
[06/01/2557] กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคที่อำเภอต้องดำเนินการในปี 2557

[11/11/56] ประกาศผลวิเคราะห์อาหารประเภอทน้ำดื่มบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
[01/11/56] ด่วนที่สุดที่ สธ 0228.07.2/14200 เรื่องตรวจสอบโครงการไข่ใหม่แลกยาเก่า
[22/10/56] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
[22/08/56] ประกาศผลวิเคราะห์เส้นก๋วยเตี๋ยวประจำปี 2556
[13/09/56] ส่งสัญญา ceftazidime
[22/08/56] ประกาศผลวิเคราะห์น้ำแข็ง เครื่องดื่ม ไอศกรีม และ OTOP ปี 2556
[13/08/56] แนวทางการให้คะแนน KPI งานคุ้มครองฯครั้งที่ 2/2556 (Last Update)
[08/08/56] รายละเอียดและมาตรการกรณีนมผง Dumex
[06/08/56] รายละเอียดและใบสมัครส่งผลงานภาพพิมพ์บนเสื้อยืดเข้าประกวด
[06/08/56] รายละเอียดและใบสมัคร Buriram FDA Amazing(คบส.ขอโชว์)
[31/06/56] สัญญาประกวดราคาน้ำเกลือ Sodium Chloride 0.9 % 1000 ml
[20/05/56] เอกสารสัญญาซื้อรวมเขตจังหวัดบุรีรัมย์ปี 2556
[01/05/56] สรุปการประชุมพัฒนาเครือข่ายด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค เขต 9 ปี 2556
[25/04/56] เอกสารสัญญาประกวดราคายาปี 2556
[04/04/56] ปัจจัยในการประเมินค่างาน
[14/02/56] รายละเอียดงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอทุกอำเภอปี 2556
[08/02/56] รายชื่อสถานบริการนวดและสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2555
[08/02/56] แนวทางการให้คะแนน KPI งานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.บุรีรัมย์ 1/2556
 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com