เมนูฝ่ายงาน คบส.


 

 

[23/02/2558] เลขที่โครงการยา

[23/02/2558] สัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดประมาณยา"Ceftazidim"

[17/02/2558] แบบฟอร์มสรุปยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

[27/05/2557] แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนปี 2557
[15/05/2557] บัญชียาโรงพยาบาลนางรอง
[14/05/2557] บัญชียาโรงพยาบาลบุรีรัมย์
[18/04/2557] แนวทางการเบิกจ่ายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ รพ.สังกัด สธ.
[18/04/2557] มาตรการบริหารจัดการด้านยาของโรงพยาบาล
[27/03/2556] แบบสำรวจรายการยาเพื่อซื้อร่วมเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
[07/03/2556] หนังสือแจ้งมาตรการควบคุมยาที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม
[07/03/2556] แนวทางการกำกับติดตามและประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล
[07/03/2556] บัญชียาจากสมุนไพรที่ผ่านความเห็นชอบจากบัญชียาหลักแห่งชาติ

 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com