เมนูฝ่ายงาน คบส.


แบบฟอร์มงานอาหาร
เขียนโดย Administrator   

แบบตรวจสถานที่ผลิตอาหาร

- แบบตรวจ GMP น้ำดื่ม

- แบบตรวจ GMP ทั่วไป

- แบบตรวจ Primary GMP

- แบบตรวจสถานที่ผลิตเกลือ

แบบขออนุญาตผลิตอาหาร

- คำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร (อ.19) 
- คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารเฉพาะอาหารควบคุมเฉพาะ (อ.17) 
- คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.8) 
- คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3) 
- คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.20) 
- คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
- คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.9) 
- คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5) 
- คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4) 
- คำขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.5) 
- คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) 
- คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3) 
- คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1) 
- คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6)
- คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10) 
- คำรับรองฉลาก
- คำรับรองประกอบการขอนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
- แจ้งยกเลิกผลิตอาหาร

- แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.6) 
- แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.4) 
- แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) 
- แบบตรวจเอกสารด้านอาหาร
- แบบฟอร์มติดรูปถ่ายสถานที่ผลิตอาหาร
- ใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5) 
- หนังสือมอบอำนาจ(ทะเบียน ฉลาก จดทะเบียนแจ้งรายละเอียด)
- หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
- เอกสารกระบวนการผลิตประกอบการพิจารณาขออนุญาต

>> ดาวน์โหลดแบบขออนุญาตผลิตอาหารทั้งหมด <<

แบบตรวจอาหารนำเข้า เปิดใหม่/ต่ออายุ

 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com