เมนูฝ่ายงาน คบส.


[23/09/2558] ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ

 

[23/09/2558] จัดสรรงบแพทย์แผนไทยงวด 2/2558

[25/06/2558] ฐานข้อมูลงานการคุ้มครองสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

[09/06/2558] จัดสรรงบแพทย์แผนไทยงวด 1/2558

[20/04/2558] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานแพทย์แผนไทย

[20/04/2558] ตารางออกประเมินมาตรฐานแพทย์แผนไทย  2558

[26/03/2558] สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ

[17/03/2558] รายละเอียดการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติฯ

[17/03/2558] กำหนดการประชุมสัมนาวิชาการโครงมหกรรมแพทย์แผนไทย

[11/02/2558] ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน

[15/09/2557] ขอความอนุเคาระห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์
[15/09/2557] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของสำนักการแพทย์ทางเลือก
[15/09/2557] ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการ
[05/06/2557] ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการและการเลือกตั้งกรรมการ
[05/06/2557] โครงการจัดทำชุดกล่องยาสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ
[06/03/2557] ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
[06/03/2557] แก้ไขผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
[21/02/2557] โครงการนำเสนอประสบการณ์นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

 

[21/02/2557] โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม.
[21/02/2557] โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษาการแพทย์แผนไทย
[22/01/2557] ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
[22/01/2557] ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ
[21/06/2556] ปิดประกาศเผยแพร่ทะเบียนข้อมูลกลุ่มบุคคล
[03/05/2556] แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
[03/02/2556] สรุปประมาณการใช้ยาสมุนไพรและตำรับยาไทยปี 2556

 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com