เมนูฝ่ายงาน คบส.


รวมกฎหมายและเอกสารเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ


พรบ.บุหรี่-สุรา

ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. 2546
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2546
ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องหลักเกณฑ์ การแบ่งเงินรางวัล 
คำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 1071/2555 เรื่อง การมอบหมายการหักค่าปรับและการอนุมัติจ่ายเงินสินบนรางวัล
หนังสือแนวทางการเปรียบเทียบปรับ พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com