เมนูฝ่ายงาน คบส.


แบบฟอร์มงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2016 เวลา 11:25 น.

แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ

1.แบบตรวจร้าน

2. แบบตรวจรับเอกสาร ภาพถ่าย สำหรับพนักงาน จนท

3. แบบตรวจรับเอกสาร สำหรับพนักงาน จนท

4.บัญชีรายชื่อผู้ให้บริการ

สพส.1 คำขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สพส.2 หลักฐานการรับคำขออนุญาตประกอบกิจการ

สพส.3 คำขอต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สพส.4 คำขอโอนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สพส.5 คำขอรับโอนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สพส.6 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สพส.7 คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สพส.8 คำขอรับใบอนุญาตผู้ดำเนินการ

สพส.9 หลักฐานการรับคำขออนุญาตดำเนินการ

สพส.10 คำขอรับใบแทนผู้ดำเนินการ

สพส.11 คำขอแก้ไขรายการผู้ดำเนินการ

สพส.12 คำขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ

สพส.13 หลักฐานการรับคำขออนุญาตผู้ให้บริการ

สพส.14 ใบรับรองผู้ให้บริการ

สพส.15 คำขอรับใบแทนผู้ให้บริการ

สพส.16 คำขอแก้ไขรายการผู้ให้บริการ

สพส.17แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียม

สพส.18 ตัวแก้ไข

สพส.19 แบบลงทะเบียนประวัติผู้รับบริการ

หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ดำเนินการสปา


ระเบียบ / กฎกระทรวงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ

กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการ

กฎกระทรวง การอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ(สปา)

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม

กฎกระทรวง กำหนดบริการอื่นในกิจการสปา

กฎกระทรวง มาตรฐานสถานที่

ประกาศกระทรวง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ

ประกาศคณะกรรมการ เรื่องรับรองวุฒิบัตร

 

สพส.3 คำขอต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สพส.4 คำขอโอนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สพส.5 คำขอรับโอนใบอนุญาตสถานประกอบการ

สพส.6 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตสถานประกอบการ

สพส.7 คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตสถานประกอบการ

สพส.8 คำขอรับใบอนุญาตผู้ดำเนินการ

สพส.9 หลักฐานการรับคำขออนุญาตดำเนินการ

สพส.10 คำขอรับใบแทนผู้ดำเนินการ

สพส.11 คำขอแก้ไขรายการผู้ดำเนินการ

สพส.12 คำขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ

สพส.13 หลักฐานการรับคำขออนุญาตผู้ให้บริการ

สพส.14 ใบรับรองผู้ให้บริการ

สพส.15 คำขอรับใบแทนผู้ให้บริการ

สพส.16 คำขอแก้ไขรายการผู้ให้บริการ

สพส.17แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียม

สพส.18 แบบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม

สพส.19 แบบลงทะเบียนประวัติผู้รับบริการ

 

แบบตรวจรับเอกสารสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที

หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ดำเนินการสปา

 

ประกาศกระทรวง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม

กฎกระทรวง กำหนดบริการอื่นในกิจการสปา

ประกาศคณะกรรมการ เรื่องรับรองวุฒิบัตร

กฎกระทรวง มาตรฐานสถานที่

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:07 น.
 


Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

Cvetni aranzmani

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel:044-617-464 E-mail:
buriram_fda@hotmail.com