:: รายงานการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ::

[ส่งรายงานประจำปี บจ.10] [ส่งรายงานประจำเดือน บจ.9]

 

**** การตั้งชื่อไฟล์เพื่อส่งมายัง สสจ. ****
- ควรตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ
- ควรตั้งชื่อไฟล์ให้สอดคล้องกับการรายงาน เช่น
Substance-2556 , Substance-March2556