eco farming logo

 

Home งานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:13 น.

--------------------------------------------งานส่งเสริมสุขภาพ---------------------------------------------------

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

- ฟล์ รายละเอียดการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ


งานอนามัยแม่และเด็ก (งานอนามัยแม่และเด็ก งานศูนย์เด็ก งานพัฒนาการเด็ก)

- ฟล์ แบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ปี 2561

- ฟล์ แบบฟอร์มสรุปการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

- ฟล์ แบบฟอร์มสำรวจเด็ก 0 – 5 ปี เขตสุขภาพที่ 9

- ฟล์ เอกสาร มาตราฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ : คู่มือการดำเนินงานตามมาตราฐาน

- ฟล์ เอกสารประกอบการประชุม ณ โรงพยาบาลสตึก วันที่ 7 เมษายน 2560

- ฟล์ รายชื่อเป้าหมายเด็กช่วงอายุ 9,18,30,42 เดือน เพื่อรณรงค์คัดกรองพัฒนาการระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค.59

- ฟล์ ไฟล์เอกสารการประชุมเตรียมการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค. 2559 (16 มิ.ย. 2559)

- ฟล์ ทะเบียนการคัดกรอง/เฝ้าระวังส่งเสริม และกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ส่งทุกวันที่ 15 ของเดือน

- ฟล์ บันทึกข้อมูลกลุ่มวัยเด็ก และสตรี

- ฟล์ แผ่นพับ ฝากท้องเร็ว 2559

- ฟล์ สไลด์การติดตามตรวจเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18-19 เม.ย. 2559

- ฟล์ แบบประเมินคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ  

- ฟล์ แบบประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ฟล์ แบบฟอร์ม 2ก2ล (กิน กอด เล่น เล่า)

- ฟล์ แบบคัดกรอง เฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก DSPM, DAIM, TEDA4I

- ฟล์ กราฟเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี  ฉบับใหม่ (แนบสมุดสีชมพูแม่และเด็ก)

- ไฟล์ แบบฟอร์มรายงาน อนามัยแม่และเด็ก ปี 59

- ไฟล์ เอกสารสนับสนุนเงินเด็กแรกเกิด

- ไฟล์ พัฒนาการเด็ก

 

งานวัยเรียน (อนามัยโรงเรียน)

- ฟล์ แนวทางการขับเคลื่อนเด็กวัยเรียน

- ฟล์ เอกสาร PowerPoint การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการน้ำหนักทุพโภชนาการ (อ้วน เตี้ย ผอม) 2 ส.ค. 60

- ฟล์ เอกสาร PowerPoint การประชุมเสวนาเรียนรู้การเลี้ยงเด็กวัยเรียนให้สูงดีสมส่วน 7 ก.ค. 60

- ฟล์ PowerPoint นำเสนอวัยเรียน 29-30 พ.ค. 2560

- ฟล์ PowerPoint นโยบายการจัดการน้ำหนักเด็กอ้วน

- ไฟล์ ประชุมโรงเรียน อย.น้อย 3 กรกฎาคม 2558

 

งานวัยรุ่น

- ฟล์ เอกสาร คู่มือพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นให้เครือข่าย

- ฟล์ เอกสาร คู่มือ อปท. ปี 2561

- ฟล์ เอกสาร สถานการณ์วัยรุ่น

- ฟล์ เอกสาร คลินิกวัยรุ่น อำเภออนามัยเจริญพันธ์

- ฟล์ เอกสาร อำเภออนามัยเจริญพันธ์

- ฟล์ เอกสาร อำเภออนามัยเจริญพันธ์

- ฟล์ เอกสาร PowerPoint อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบริหารจัดการวัยรุ่น 23 ก.พ. 2560

- ฟล์ เอกสาร PowerPoint ประชุม Teen up care 17 พ.ค. 2559

- ไฟล์ แบบประเมินตนเอง YFHS

- ไฟล์ แบบอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

 

งานคนพิการ

- ฟล์ แบบฟอร์มการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ปี 2561

- ฟล์ แบบสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมให้ใช้ประโยชน์ได้

- ฟล์ แบบรายงานใหม่ ปี 2561

- ฟล์ แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ปี 2561

- ฟล์ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานฟื้นฟูสมรรถภาพ 25 ก.ค. 60

- ฟล์ การบันทึกฐานข้อมูลคนพิการโปรแกรม HosXP

- ฟล์ แบบสำรวจคนพิการขาขาดรายใหม่

- ฟล์ แบบรายงานใหม่ ปี 2560

- ฟล์ แบบสำรวจคนพิการทั้งหมด ปี 2559

- ไฟล์ แบบสำรวจข้อมูลคนพิการติดเตียง

 

งานผู้สูงอายุ

- ฟล์ การจัดสรรโควตาอบรมและงบประมาณการอบรม CG ปี 2561

- ฟล์ แบบเก็บข้อมูล LTC ประจำเดือน ปีงบ 61 (NEW)

- ฟล์ เอกสารเบิกจ่ายเงินอบรม CG

- ฟล์ ตัวอย่างเอกสารการจ้าง CG

- ฟล์ ตัวอย่างเกียรติบัตร CG

- ฟล์ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ งาน LTC ปี 2561

- ฟล์ New Case Report

- ฟล์ เอกสารรับประเมินงานผู้สูงอายุและ LTC รอบ2.60

- ฟล์ เกณฑ์ การคัดเลือกและประเมินผลงานบุคคลและองค์กร

- ฟล์ แบบสำรวจข้อมูลพื้นที่ LTC ปี 2559/2560 และแบบสำรวจรายชื่อ Care giver

- ฟล์ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการงาน LTC เสนอ นพ.สสจ.

- ฟล์ เอกสารงาน LTC ทั้งหมด

- ฟล์ แบบสำรวจชมรมผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560

- ฟล์ วาระประชุม Care manager วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

- ฟล์ ทะเบียนชมรมผู้สูงอายุ ปี 2559

- ฟล์ แบบรายงานการโอนเงินพื้นที่ดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ปี 2559

- ฟล์ แบบประเมินตนเองตำบล LTC

- ฟล์ แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Long term care

- ฟล์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผู้สูงอายุและคนพิการ

- ฟล์ บันทึกข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

- ฟล์ หลักสูตรในการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว (อสค.) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทั่วไป หลักสูตร 18 ชั่วโมง

- ฟล์ แบบสำรวจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ส่งภายใน 28 มกราคม59

- ไฟล์ แบบประเมินคลินิคผู้สูงอายุคุณภาพ

- ไฟล์ แบบประเมินศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาว

- ไฟล์ การดำเนินงานผู้สูงอายุ และงาน Long term care ปี 59

- ไฟล์ โครงการอบรมนักฟื้นฟูสภาพเพื่อผู้ป่วย Palliative Care ผู้สูงอายุติดเตียง

- ไฟล์ คู่มือมาตรฐานและการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

 

งานออกกำลังกาย

- ไฟล์ สื่อประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายกลุ่มวัยทำงาน

- ไฟล์ การประกวดการออกกำลังกาย

- ไฟล์ โปรแกรม Obesity หรือ SOS1

- ไฟล์ สรุปการประชุมกีฬาการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธฺ์ ครั้งที่ 32 วันที่ 8 มกราคม 2561

- ไฟล์ ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ระดับโซน 1-3

- ไฟล์ สูจิบัตรการแข่งขันนักกีฬาสาธารณสุข ปี 60 (Update 11-10-61)

- ไฟล์ เอกสารมหกรรม “โชป้า แอนด์ ชายด์ป้า เกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน”

- ไฟล์ โปรแกรมวิเคราะห์ผลโครงการ Health Model

- ไฟล์ แนวทางการออกกำลังกายตามกลุ่มวัย

- ไฟล์ แบบรายงานออกกำลังกาย B-CM Model

 

งานหมู่บ้านไอโอดีน

- ไฟล์ คู่มือประเมินหมู่บ้านไอโอดีน

 

อื่นๆ

- ไฟล์ รายชื่อ รพ.สต. จังหวัดบุรีรัมย์

- ไฟล์ ประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 18 พ.ค.58

 

- คลิกดูเอกสารดาวโหลด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2018 เวลา 14:33 น.
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday12
mod_vvisit_counterThis week20
mod_vvisit_counterLast week230
mod_vvisit_counterThis month444
mod_vvisit_counterLast month838
mod_vvisit_counterAll days48468
Visitors Counter

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์Copyright 2011 Health Promotion and Dental Public Health Division .