หนังสือเวียน

Posted in ==> มีนาคม 2561 By Admin   |  


การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง | หนังสือ ว 1286 | หนังสือ ว 1287 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง หน.พยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) | รายละเอียด |
ขยายเวลารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง สสอ.(นวก.สส.ชำนาญการพิเศษ) | รายละเอียด |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สาธารณสุขอำเภอ(นวก.สส.ชำนาญการพิเศษ) | หนังสือ ว.567 | หนังสือ ว.572 | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศักษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ สป. | รายละเอียด |
สำรวจความต้องการตำแหน่งพนักงานราชการ | หนังสือ ว 2667 |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนฯ | หนังสือ ว 8078 | หนังสือ ว 8079 |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง |รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) | หนังสือ ว 7301 | หนังสือ ว 7303 | หนังสือ ว 22337 |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนฯ ในระดับสูงขึ้น | หนังสือ ว6568 |
รับสมัครคัดเลือกฯ ผอ.รพ.(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) | หนังสือ ว6185 | รายละเอียด |
ประกาศผลการคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) | หนังสือ ว 6092 | หนังสือ ว 6093 | รายละเอียด |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินฯ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น | หนงสือ ว 6020 |
ประกาศผลการผลการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) | เวียน สสอ. | เวียน รพช. |
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2561 | รายละเอียด |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่ง นวก.สส.เชี่ยวชาญ | หนังสือ ว 5410 | หนังสือ ว 5411 |
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ใน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 | เวียนอำเภอ | เวียน รพช. |
* การเลื่อนขั้นค่าจ้างฯ และการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ 1 ต.ค. 61 | หนังสือ ว.5221 | หนังสือ ว.1883 | สิ่งที่ส่งมาด้วย |

Read more »

  ประชาสัมพันธ์

Posted in ==> มีนาคม 2561 By Admin   |  


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ | รายละเอียด |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครฯ เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่ง นิติกร | รายละเอียด |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป | รายละเอียด |
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย | รายละเอียด (แก้ไข 4 ม.ค. 61)
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น | รายละเอียด |
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ | รายละเอียด |
HOT NEW ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป | รายละเอียด |
      เอกสารประกอบการรายงานตัว | รายละเอียด |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นฯ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ) | รายละเอียด |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเปฃ้นพนักงานราชการ | รายละเอียด |
   ** รายชื่อผู้มีสิทธิ์พร้อมเลขที่นั่งสอบ | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ | รายละเอียด |
รพท.นางรอง รับคัดเลือกข้าราชการฯ ตำแหน่ง พ.วิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี) | รายละเอียด |
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ผอ.รพ.สต.(นวก.สส.ชำนาญการ) | รายละเอียด |
ประกาศผลการคัดเลือกฯ รับย้าย/รับโอน นวก.สส.ปฏิบัติการ/ชำนาญการ | รายละเอียด |
ประกาศผลการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้าย นวก.สส.ปฏิบัติการ/ชำนาญการ | รายละเอียด |
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ | รายละเอียด |
รับคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย สสอ. | ว 1608 | ว 8233 |
ขยายเวลารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สส.อาวุโส) | รายละเอียด |
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) รายละเอียด |
ประกาศรายยชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | รายละเอียด |
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(ชำนาญการ) | รายละเอียด |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) | รายละเอียด |
| เภสัชกร | พยาบาลวิชาชีพ | น.เทคนิคการแพทย์ | น.กายภาพบำบัด | นวก.สาธารณสุข |
| นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)| แพทย์แผนไทย | น.โภชนาการ | นวก.คอมพิวเตอร์ |
| นวก.เงินและบัญชี | นวก.พัสดุ | จพ.พัสดุ | จพ.เวชกิฉุกเฉิน | จพ.ทันตสาธารณสุข |
| จพ.เภสัชกรรม | จพ.รังสีการแพทย์ | จพ.เวชสถิติ | พนง.เงินและบัญชี | จพ.ธุรการ |
| จพ.พัสดุ | นายช่างเทคนิค | พ.บริการ ปฏิบัติงาน พขร. |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | รายละเอียด | สถานที่สอบ |
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นฯ | รายละเียด |
รับสมัครคัดเลือกฯ ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) | หนังสือเวียน ผอ.รพศ.บร./รพท.นางรอง | ผอ.รพช. | นายอำเภอ |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สส.ชำนาญการ) | รายละเอียด |
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2561 | รายละเอียด |

Read more »

Page 1 of 2 1 2 »

This template downloaded form free website templates