หนังสือเวียน

Posted in ==> มีนาคม 2561 By Admin   |  


การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง | รายละเอียด |
แจ้งขั้นตอนการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 | รายละเอียด |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินฯ | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) | รายละเอียด |
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2561 ( 23 มี.ค. 61)
   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ | รายละเอียด |
   - อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณฯ | รายละเอียด |

การขออนุมัติการจ้างงลูกจ้างชั่วคราว | รายละเอียด  |15 มี.ค. 61
การเลื่อนขั้นค่าจ้างฯ ลูกจ้างประจำ ณ 1 เมษายน 2561 | หนังสือ รพช. | หนังสือ สสอ. |13 มี.ค. 61
รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อ ย้าย/โอน(นวก.เงินและบัญชีปฏิบัติการ / นวก.พัสดุปฏิบัติการ) | เวียน นพ.สส. |เวียน ผอ.รพช. | เวียน อำเภอ | รายละเอียด |9 มี.ค. 61
รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อ ย้าย/โอน(จพ.เงินและบัญชีปฏิบัติการ / จพ.พัสดุปฏิบัติการ) | เวียน นพ.สสจ. |เวียน ผอ.รพศ.บุรีรัมย์/รพท.นางรอง | เวียน อำเภอ | รายละเอียด | 9 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)| รายละเอียด | 9 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สส.ชำนาญการพิเศษ) | รายละเอียด | 9 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) | รายละเอียด | 9 มี.ค. 61

Read more »

  ประชาสัมพันธ์

Posted in ==> มีนาคม 2561 By Admin   |  


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | รายละเอียด | สถานที่สอบ |
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นฯ | รายละเียด |
รับสมัครคัดเลือกฯ ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) | หนังสือเวียน ผอ.รพศ.บร./รพท.นางรอง | ผอ.รพช. | นายอำเภอ |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สส.ชำนาญการ) | รายละเอียด |
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2561 | รายละเอียด |

Read more »

Page 1 of 2 1 2 »

This template downloaded form free website templates