หนังสือเวียน

Posted in ==> มีนาคม 2561 By Admin   |  


ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) | รายละเอียด |
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) | รายละเอียด |
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | รายละเอียด |
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ | หนังสือเวียน/รายละเอียด |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนฯ | รายละเอียด
หนังสือแจ้งเวียนการย้ายและการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์) | หนังสือ ว1070 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือที่เกี่ยวข้อง |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง | รายละเอียด |
แจ้งขั้นตอนการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 | รายละเอียด |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินฯ | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. | รายละเอียด |
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2561 ( 23 มี.ค. 61)
   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ | รายละเอียด |
   - อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณฯ | รายละเอียด |

การเลื่อนขั้นค่าจ้างฯ ลูกจ้างประจำ ณ 1 เมษายน 2561 | หนังสือ รพช. | หนังสือ สสอ. |13 มี.ค. 61

Read more »

  ประชาสัมพันธ์

Posted in ==> มีนาคม 2561 By Admin   |  


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) รายละเอียด |
ประกาศรายยชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | รายละเอียด |
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(ชำนาญการ) | รายละเอียด |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) | รายละเอียด |
| เภสัชกร | พยาบาลวิชาชีพ | น.เทคนิคการแพทย์ | น.กายภาพบำบัด | นวก.สาธารณสุข |
| นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)| แพทย์แผนไทย | น.โภชนาการ | นวก.คอมพิวเตอร์ |
| นวก.เงินและบัญชี | นวก.พัสดุ | จพ.พัสดุ | จพ.เวชกิฉุกเฉิน | จพ.ทันตสาธารณสุข |
| จพ.เภสัชกรรม | จพ.รังสีการแพทย์ | จพ.เวชสถิติ | พนง.เงินและบัญชี | จพ.ธุรการ |
| จพ.พัสดุ | นายช่างเทคนิค | พ.บริการ ปฏิบัติงาน พขร. |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | รายละเอียด | สถานที่สอบ |
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นฯ | รายละเียด |
รับสมัครคัดเลือกฯ ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) | หนังสือเวียน ผอ.รพศ.บร./รพท.นางรอง | ผอ.รพช. | นายอำเภอ |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สส.ชำนาญการ) | รายละเอียด |
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2561 | รายละเอียด |

Read more »

Page 1 of 2 1 2 »

This template downloaded form free website templates