หนังสือเวียน

Posted in ==> มีนาคม 2561 By Admin   |  


ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ | รายละเอียด |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง | รายละเอียด |
การคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง | รายละเอียด |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อน | หนังสือ ว.3904 |
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษามารายงานตัวปฏิบัติงาน | หนังสือ ว.3905 |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินฯ | ว3897 |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สส.อาวุโส) | รายละเอียด |
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ | หนังสือ ว.1348 |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ | หนังสือ ว.2923 |
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
| ว.2810 | ว.1135 | ว.1136 | ว.1137 | ว.1138 |
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2561 ( 23 มี.ค. 61)
   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ | รายละเอียด |
   - อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณฯ | รายละเอียด |

การเลื่อนขั้นค่าจ้างฯ ลูกจ้างประจำ ณ 1 เมษายน 2561 | หนังสือ รพช. | หนังสือ สสอ. |13 มี.ค. 61

Read more »

  ประชาสัมพันธ์

Posted in ==> มีนาคม 2561 By Admin   |  


ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) รายละเอียด |
ประกาศรายยชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | รายละเอียด |
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(ชำนาญการ) | รายละเอียด |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) | รายละเอียด |
| เภสัชกร | พยาบาลวิชาชีพ | น.เทคนิคการแพทย์ | น.กายภาพบำบัด | นวก.สาธารณสุข |
| นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)| แพทย์แผนไทย | น.โภชนาการ | นวก.คอมพิวเตอร์ |
| นวก.เงินและบัญชี | นวก.พัสดุ | จพ.พัสดุ | จพ.เวชกิฉุกเฉิน | จพ.ทันตสาธารณสุข |
| จพ.เภสัชกรรม | จพ.รังสีการแพทย์ | จพ.เวชสถิติ | พนง.เงินและบัญชี | จพ.ธุรการ |
| จพ.พัสดุ | นายช่างเทคนิค | พ.บริการ ปฏิบัติงาน พขร. |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | รายละเอียด | สถานที่สอบ |
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
     | เวียน นพ.สสจ. ทุกจังหวัด | เวียน เวียน ผอ.รพศ/รพท. | รายละเอียด |
ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นฯ | รายละเียด |
รับสมัครคัดเลือกฯ ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) | หนังสือเวียน ผอ.รพศ.บร./รพท.นางรอง | ผอ.รพช. | นายอำเภอ |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สส.ชำนาญการ) | รายละเอียด |
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2561 | รายละเอียด |

Read more »

Page 1 of 2 1 2 »

This template downloaded form free website templates