หนังสือเวียน

Posted in ==> มีนาคม 2561 By Admin   |  


ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ | รายละเอียด |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินฯ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง | รายละเอียด |
การคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง | รายละเอียด |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อน | หนังสือ ว.3904 |
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษามารายงานตัวปฏิบัติงาน | หนังสือ ว.3905 |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินฯ | ว3897 |
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สส.อาวุโส) | รายละเอียด |
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ | หนังสือ ว.1348 |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ | หนังสือ ว.2923 |
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
| ว.2810 | ว.1135 | ว.1136 | ว.1137 | ว.1138 |
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน) | รายละเอียด |
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | รายละเอียด |
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | รายละเอียด |
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ | หนังสือเวียน/รายละเอียด |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนฯ | รายละเอียด
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง | รายละเอียด |
แจ้งขั้นตอนการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 | รายละเอียด |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินฯ | รายละเอียด |
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2561 ( 23 มี.ค. 61)
   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ | รายละเอียด |
   - อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณฯ | รายละเอียด |

การขออนุมัติการจ้างงลูกจ้างชั่วคราว | รายละเอียด  |15 มี.ค. 61
การเลื่อนขั้นค่าจ้างฯ ลูกจ้างประจำ ณ 1 เมษายน 2561 | หนังสือ รพช. | หนังสือ สสอ. |13 มี.ค. 61
รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อ ย้าย/โอน(นวก.เงินและบัญชีปฏิบัติการ / นวก.พัสดุปฏิบัติการ) | เวียน นพ.สส. |เวียน ผอ.รพช. | เวียน อำเภอ | รายละเอียด |9 มี.ค. 61
รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อ ย้าย/โอน(จพ.เงินและบัญชีปฏิบัติการ / จพ.พัสดุปฏิบัติการ) | เวียน นพ.สสจ. |เวียน ผอ.รพศ.บุรีรัมย์/รพท.นางรอง | เวียน อำเภอ | รายละเอียด | 9 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)| รายละเอียด | 9 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สส.ชำนาญการพิเศษ) | รายละเอียด | 9 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) | รายละเอียด | 9 มี.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ | รายละเอียด |
ขอสำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงที่ผ่านการอนุมัติ | วิทยุ ที่ 113 | แบบฟอร์ม |
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการ | รายละเอียด |

------------- เดือน กุมภาพันธ์ 61 -------------
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนฯ | รายละเอียด |

------------- เดือน มกราคม 61 -------------
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน | รายละเอียด |
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินฯ | หนังสือนำส่งพร้อมรายละเอียด |
ข้อความร่วมมือสำรวจข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ซึ่งจะอายุครบ 60 ปี ในปี 2566 | เวียน อำเภอ | เวียน รพช. |

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ | รายละเอียด |

Page 1 of 2 1 2 »

This template downloaded form free website templates