เว็บแพทย์แผนไทยจาก 21 แฟ้ม ย้ายไปอยู่ที่ webmanager เมนูบริการสารสนเทศ แล้วครับ